Barn i balans I

Yvonne Terjestam, forskare i psykologi vid Linnéuniversitetet, oroade sig över den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och sökte efter förebyggande metoder. När hon 2004 kom i kontakt med Drömmen om det goda kände hon att här fanns potentiella verktyg. Hon beslöt sig för att undersöka hur högstadieelever svarade på Drömmen om det goda-metodiken och genomförde forskningsprojektet Barn i balans I. De goda resultaten inspirerade henne att utveckla ett nytt forskningsprojekt kring hälsoeffekter av mindfulnessbaserade övningar i skolan. I Barn i balans II får elever i åldrarna 10–15 år (årskurs 5–9) träna förmågan till ihållande fokus (närvaro), medkänsla och sociala relationer med hjälp av mindfulnessövningar. Programmet är en vidareutveckling av hennes forskning kring Drömmen om det goda-metodiken och prövades under våren 2012 i skolklasser i fyra kommuner. Programmet kommer att spridas genom Drömmen om det goda och nå allt fler skolor i landet.


I forskningsprojektet ”Barn i balans” undersöker Yvonne Terjestam, psykolog och lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö, effekter av Drömmen om det godas metoder på högstadieelever i Oskarshamns och Borgholms kommuner. Hittills har hon forskat kring tre av metoderna: Stillhet, Beröring och Rörelse (qigong). Gensvaret bland elever, lärare, rektorer och föräldrar har varit mycket positivt.

Resultat från kontrollerade före-efter studier (N=550 elever), där eleverna utövade stillhets­övningar eller qigong vid tre schemalagda tillfällen i veckan under åtta veckor, visar bland annat på effekter hos eleverna som minskad psykisk ohälsa, mindre emotionella problem och stress, förbättrade relationer till kamrater och förbättrad trivsel i skolan.

I qigongdelstudien (N=150) tränade eleverna qigong under åtta veckor. Man fann att elever­na i qigonggruppen till skillnad från eleverna i kontrollgruppen var mindre stressade när de åtta veckorna hade gått. Man fann också minskade psykologiska symptom och en tendens till förbättrad självbild. I en öppen fråga svarade 59 % av eleverna i qigonggruppen att de upp­levde att qigongträningen hade påverkat dem. ”Man får en chans att lugna ner sig”, an­såg arton elever, medan elva elever ansåg att de blev vaknare och mer alerta av träningen; åter andra blev mer koncentrerade och fick mindre huvudvärk. Några elever tyckte också att hela klassen blivit lugnare sedan de började träna qigong. Ytterligare en rapport från denna studie är under författande.

Läs mer om Barn i balans. Se Barn i balans II.